NL EN DU SP FR IT PL RU

Pack Vision Newsletter
Aby zawsze by? poinformowanym o naszych promocjach lub nowo?ciach prosimy o wype?nienie poni?szego formularza
Nazwa firmy:
Osoba kontaktowa:
Adres e-mail:
Folie Banner
Zapytanie o karty kolorów
Aby otrzyma? karty kolorów GRATIS kliknij tutaj!

Pack Vision
Gompenstraat 7
5145 RM Waalwijk
Tel.: +31 (0)73 6440203
Fax: +31 (0)73 6111755
Email: info@packvision.nl


Logo


533751 Visitors

Warunki sprzeda?y i dostawy


Warunki sprzedaży i dostawy
WARUNKI OGÓLNE
Van Pack Vision B.V., z siedzibą w ’s-Hertogenbosch i tam posiadające biuro przy Meerwijkweg 58.

1. USTALENIA OGÓLNE
1. Definicje
1.1 Dostawca: Pack Vision bv

1.2 Kontrahent: każdy kontrahent, z którym dostawca zawrze ustną i/ lub pisemną umowę lub też poprosi o ofertę lub ofertę od dostawcy otrzyma.

1.3 Towary: wszystkie ruchome towary dostarczone przez dostawę do kontrahenta, m.in. materiały opakowaniowe, urządzenia, maszyny, instalacje (kombinacje składające się z większej liczby maszyn), części zamienne i maszyny, maszyny lub instalacje oraz oprogramowanie komputerowe lub porady, a także usługi inżynieryjne, lay-outy, szkolenia, treningi i inne usługi doradcze.

1.4 Umowa: każda zawarta przez dostawcę umowa, jak dostawa towarów i/ lub usług, umowy leasingowe, umowy najmu, umowy konserwacji, itp.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
2.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy mają zastosowanie w przypadku wszystkich ofert i umów na sprzedaż i dostawę towarów, przyjęcie prac do wykonania i wykonanie usług przez dostawcę.

2.2 Ewentualne, zawarte w późniejszym terminie uzgodnienia lub zmiany, o ile nie są sprzeczne u niniejszymi ogólnymi warunkami, są tylko wtedy wiążące, jeśli zostały dodatkowo potwierdzone pisemnie przez dostawcę. W przypadku sporów definicje z niniejszych ogólnych warunków dostawy są wiążące.

2.3 Umowy, które doszły do skutku za pośrednictwem przedstawicieli/ agencji dostawcy wiążą dostawcę tylko dopiero wtedy, gdy zostały one przez dostawcę potwierdzone lub po tym, jak dostawca rozpoczął proces dostawy.

3. SKUTEK UMÓW
3.1 Wszystkie oferty dostawcy są niewiążące i otwarte na podstawie danych otrzymanych od kontrahentów, za których prawidłowość ręczy kontrahent.

3.2 Umowy są tylko wtedy wiążące, jeśli zostały przez dostawcę potwierdzone pisemnie na podstawie zlecenia kontrahenta lub też przez wysłanie faktury do dostawcy odnoszącej się do danego zlecenia.

3.3 Wszystkie rozpowszechniane przez dostawcę informacje dotyczące specyfikacji i innych technicznych informacji są podawane zgodnie z jego najlepszą wiedzą i sumiennością, jednakże nie są dla niego wiążące.

3.4 Jeśli pojęcie “kontrahenta” oznacza większą ilość osób (prawnych) są one solidarnie odpowiedzialne za wszystkie zobowiązania kontrahenta wynikające z umowy.
4. CENY
4.1 Wszystkie podane ceny nie jest wiążące. Dostawca ma prawo do wycofania oferty, o ile nie została ona potwierdzona pisemnie tak, jako to zostało ujęte w punkcie 3.2.

4.2 Jeśli nie zostało to inaczej pisemnie ustalone, ceny stosowane przez dostawcę bazują na:
a. cenach zakupu, wynagrodzeniach, kosztach wynagrodzenia, składkach społecznych, składkach ubezpieczeniowych i innych kosztach obowiązujących w dniu stworzenia oferty;
b. dostawie loco fabryka, magazyn lub innym miejscu magazynowym dostawcy z wyłączeniem kosztów zapakowania, kontroli jakości, załadowania, instalacji i montażu, szkolenia, opłat związanych z utylizacją, opłat związanych z ochroną środowiska i innych administracyjnych opłat;
c. cenach bez podatku VAT i wg ustalonych przez dostawcę ilości minimalnych;
d. cenach w Euro.


4.3 Jeśli pomiędzy czasem potwierdzenia zlecenia i dostawą towarów lub usług zostanie podwyższona cena zakupu lub inne jej składowe, dostawca ma prawo do naliczenia tej podwyżki kontrahentowi. Prawo to odnosi się do zmian związanych ze zmianą kursu waluty holenderskiej w stosunku do kursów walut obcych w jakich kontrahent zakupił towary lub usługi.


4.4 W przypadku podania ceny złożonej, z jakiej składa się oferta, dostawca nie jest zobowiązany do dostawy części wymienionych w ofercie towarów za proporcjonalną część oferowanej ceny całkowitej.


4.4 Podane ceny dotyczą wyłącznie wymienionych ilości i produktów oraz nie obowiązują automatycznie w przypadku dodatkowych zamówień.

5. DOSTAWA
5.1 Jeśli wyraźnie nie było innych pisemnych ustaleń, dostawa towarów loco fabryka, loco magazyn lub z innego miejsca magazynowania dostawcy odbywa się bezpośrednio do kontrahenta lub spedycji, która została przez kontrahenta lub w inny sposób wskazana.

5.2 Od momentu dostawy całościowe ryzyko za towary przejmuje kontrahent. Jeśli towary po zakończeniu terminu dostawy nie zostały odebrane przez kontrahenta, będą do jego dyspozycji, jednakże magazynowanie odbędzie się na ryzyko kontrahenta.5.3 Dostawca jest zawsze uprawniony do częściowych dostaw towarów i/ lub usług i na podstawie dostaw częściowych może obciążyć kontrahenta wystawiając mu fakturę.

5.4 Potwierdzone terminy dostaw obowiązują jedynie jako terminy orientacyjne i nie należy ich definiować jako terminów ostatecznych. Z terminami dostaw nie jest związane żadne prawo do odszkodowania na rzecz kontrahenta przez dostawcę.

5.5 Przekroczenie tych terminów nie daje kontrahentowi prawa do anulowania umowy, chyba że wg prawa i porządku zleceniodawca nie będzie mógł utrzymać umowy w mocy. W przypadku anulowania umowy przez zleceniodawcę, zwalnia on dostawcę z wszelkiego obowiązku odszkodowania wynikającego z jakiejkolwiek szkody poniesionej przez tego zleceniodawcę.

5.6 Zanim strona umowy przejdzie do rozwiązania umowy, tak jak to zostało wymienione w punkcie 5.5, dostawcy przysługuje termin co najmniej 14 dni, aby mógł wykonać swoje zobowiązania w późniejszym okresie.

6. TRANSPORT
6.1 Rodzaj i sposób transportu, wysyłka, zapakowanie, itp., o ile w tym zakresie kontrahent nie udzielił dokładniejszych wskazówek, odbywają się wg zasad uznanych przez dostawcę.

6.2 Wysyłka towarów ma miejsce na koszt kontrahenta, chyba że została uzgodniona dostawa franko siedziba odbiorcy.

6.3 Ewentualne szczególne życzenia kontrahenta odnośnie transportu lub wysyłki towarów zostaną tylko wtedy spełnione, jeśli kontrahent pisemnie potwierdzi wzięcie na siebie dodatkowych kosztów.

7. REKLAMACJE
7.1 Kontrahent ma obowiązek zaraz po dostawie towarów, względnie po odbiorze wykonanych prac, do dokładnego skontrolowania braków, uszkodzeń lub wad. Jeśli takie zostaną stwierdzone, dostawca zostanie natychmiast pisemnie poinformowany.

7.2 Jeśli kontrahent pisemnie nie poinformuje dostawcy w ciągu 15 dni po dostawie, względnie odbiorze, odnośnie uszkodzeń lub wad, które mogły zostać zauważone w czasie gruntownej kontroli, zakłada się, że kontrahent zgodził się ze stanem towarów, względnie odebranych prac, w jakim towary zostały dostarczone lub w jakim prace zostały wykonane.

7.3 Dostawca powinien zostać natychmiast poinformowany o konieczności sprawdzenia reklamacji.

7.4 Reklamacje nie dają kontrahentowi prawa do całkowitego lub częściowego zaniechania lub wstrzymania płatności.

8. GWARANCJE
8.1 Dla towarów dostarczonych od dostawcy gwarancje mają tylko wtedy zastosowanie, jeśli i o ile zostały w sposób wyraźny i w formie pisemnej ustalone.
O ile nie zostało w sposób wyraźny i w formie pisemnej ustalone, warunki gwarancji dostawcy ograniczają się jedynie do naprawy dostarczonych towarów. Roszczenia gwarancyjne nie mogą nigdy przekroczyć pierwotnej wartości na fakturze dotyczącej dostarczonych towarów.

8.2 Towary i usługi odnośnie osób trzecich są dostarczane po uwzględnieniu obowiązujących warunków gwarancji fabryki, importera lub hurtowni. Warunki gwarancji obowiązują wyłącznie dla normalnych i celowych zastosowań.

8.3 Wszystkie roszczenia dotyczące ewentualnych gwarancji wygasają, jeśli kontrahent bez zgody dostawcy podejmie się napraw lub zmian w dostarczonych towarach.

8.4 Wszystkie roszczenia dotyczące ewentualnych gwarancji są zawieszone do momentu wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań płatniczych.
Kontrahent nie ma prawa do pełnego lub częściowego zaniechania płatności, jeśli dostawca nie wywiązał się lub nie wywiązał się w części ze swoich zobowiązań gwarancyjnych.

8.5 Koszty dojazdu i wynagrodzenie (włączając koszty podróży) nie są zawarte w gwarancji i nie będą przez dostawcę naliczane kontrahentowi, chyba że zostały poczynione inne uzgodnienia.

8.6 W przypadku, gdy dostawca nie jest producentem dostarczanych towarów, jego odpowiedzialność ograniczona jest odpowiedzialnością producenta.

8.7 Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i maszyn, które zostały przez dostawcę sprzedane lub przekazane w leasingu, jest tylko wtedy objęte gwarancją, jeśli użyte materiały do pakowania lub pomocnicze zostały dostarczone przez dostawcę lub ich specyfikacje zostały przez dostawcę zaakceptowane.
Kontrahent ma możliwość zawarcia umowy serwisowej na urządzenia do pakowania. W tym celu dostawca zawiera z kontrahentem dodatkową umowę.

8.8 Wszystkie roszczenia gwarancyjne kontrahenta wygasają, jeśli kontrahent na dostarczonych urządzeniach lub maszynach użył materiałów, które nie zostały dostarczone przez dostawcę lub specyfikacje materiałów nie były przez dostawcę zaakceptowane na piśmie.


9. TOLERANCJE
9.1 W przypadku uzgodnionych specyfikacji zakłada się przyjęte ogólnie w branży tolerancje (odchylenia zarówno w górę, jak i w dół) dotyczące ilości, kolorów, ciężarów, grubości, formatów, szybkości maszyn, technicznych specyfikacji, wymiarów, itp.


9.2 W momencie decydowania, czy w przypadku dostawy zaakceptowane tolerancje zostały przekroczone, zawsze należy przeprowadzić reprezentatywną próbę losową, w której co najmniej 10% dostarczonych towarów musiałoby te tolerancje przekraczać.10. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ
10.1 Wszystkie prawa dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej mające zastosowanie do zaprojektowanych i/ lub dostarczonych przez dostawcę maszyn do pakowania, urządzeń, maszyn lub instalacji, wewnętrznych systemów transportu lub pakowania, oprogramowania, jak też rysunki, modele, wzory, instrukcje, itp. pozostają przez cały czas własnością dostawcy.

10.2 Kontrahent jest zobowiązany do zdecydowanej ochrony wszystkich mających zastosowanie praw intelektualnych i przemysłowych dostawcy przed roszczeniami osób trzecich dotyczących towarów lub usług używanych przez dostawcę na prośbę lub na polecenie kontrahenta.

11. PŁATNOŚĆ
11.1 Jeśli nie miały miejsca inne uzgodnienia w formie pisemnej, płatność musi zostać wykonana w ciągu 2 tygodni od terminu podanego na fakturze w filii banku dostawcy lub za pomocą przelewu na rachunek bankowy lub rachunek żyro podany przez dostawcę.

11.2 Płatność powinna zawsze mieć miejsce w pełnej kwocie, bez potrącenia skonta opustu lub naliczenia kosztów przez kontrahenta.

11.3 W przypadku przekroczenia terminu płatności kontrahent jest zobowiązany prawnie do zapłacenia odsetek wynikających z opóźnienia w wysokości 2% za miesiąc (lub jego część) od niezapłaconej kwoty.

11.4 Wszystkimi prawnym i pozaprawnymi kosztami inkaso będzie obciążony kontrahent i będą one wynosić co najmniej 15% pozostałej do zapłacenia kwoty łącznie z odsetkami i niezależnie od prawa do roszczenia odszkodowania za rzeczywiste szkody.


11.5 W przypadku braku zapłaty kwoty wynikającej z faktury lub nieterminowej zapłaty w ustalonym terminie uzyskają status płatności w trybie natychmiastowym inne, niezapłacone jeszcze faktury dostawcy. Poza tym dostawca ma prawo do zawieszenia dalszego wykonywania umowy do momentu wywiązania się przez kontrahenta ze swoich zobowiązań. W kwestii wyboru dostawcy jest także prawo do rozwiązania umowy i dodatkowo do odszkodowania wskutek późniejszego wykonania lub nie wykonania umowy.

11.6 Dostawca jest uprawniony do zaliczenia swoich roszczeń kontrahentowi wraz z długiem, jaki dostawca posiada u kontrahenta.

11.6 Wszystkie dokonane płatności zostaną zaliczone najpierw na poczet wszystkich niezapłaconych odsetek i kosztów a następnie na poczet najstarszych, jeszcze nie zapłaconych faktur, także wtedy, gdy kontrahent poda tytuł płatności odwołujący się do faktury późniejszej.

12 PRAWO WŁASNOŚCI, PRAWO ZASTAWU NA RZECZY DO CZASU UREGULOWANIA PŁATNOŚCI I DODATKOWE ZABEZPIECZENIA
12.1 Wszystkie dostarczane kontrahentowi przez dostawcę towary i wszystkie wykonane w związku z nimi prace pozostają własnością dostawcy do momentu dokonania płatności łącznie z odsetkami i kosztami za wszystkie dostawy związane z towarami i usługami.

12.2 Dostawca jest uprawniony do zatrzymania wszystkich towarów i związanych z nimi prac dla kontrahenta, które on dostarczył w ramach dostaw towarów i/ lub usług lub podobnych do momentu zapłaty przez kontrahenta pełnej należności łącznie z odsetkami i kosztami.


12.3 Kontrahent nie jest uprawniony do sprzedaży lub obciążenia dostarczonych towarów, zanim nie zostanie dokonana pełna płatność, chyba że dostawca zostanie z góry poinformowany i wyrazi zgodę. Jeśli kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, w trybie natychmiastowym musi zostać zapłacona pełna cena zakupu.


12.4 Na pierwsze żądanie dostawcy kontrahent jest zobowiązany do zabezpieczenia wykonania wszystkich zobowiązań, które zawarł z dostawcą.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
13.1 Dostawca akceptuje odpowiedzialność za spowodowane przez kontrahenta szkody będących skutkiem wymiernych wad w wykonaniu umowy, jeśli i o ile jego ubezpieczenie pokrywa tego rodzaju odpowiedzialność, do wysokości kwoty świadczeń ubezpieczyciela łącznie z ewentualnym udziałem własnym. Kontrahent będzie chronił dostawcę przed ewentualną odpowiedzialnością osób trzecich, które przewyższają ograniczone szkody.

13.2 Poza warunkami wymienionymi w innych częściach niniejszych warunków ogólnych, dostawca nie odpowiada na szkody będące skutkiem:
a. wad w wykonaniu umowy powstałych na skutek siły wyższej, patrz warunki określone w punkcie 14 niniejszych warunków;
b. niedostatecznej współpracy, nieprawidłowych informacji otrzymanych od kontrahenta, jego pracowników lub osób trzecich, które zostały zaangażowane przez kontrahenta do wykonania umowy.

13.3 Jeśli odpowiedzialność dostawcy została ustalona ale ubezpieczyciel z jakiejkolwiek przyczyny nie dokonał wypłaty, odpowiedzialność dostawcy w każdym przypadku ograniczona jest maksymalnie do kwoty netto faktury.

13.4 Ujęte w tym punkcie w podpunktach 1-3 ograniczenia nie obowiązują, jeśli szkody powstały wskutek celowego działania lub dużego zaniedbania kierowcy dostawcy.

13.5 Dostawca nigdy nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek utraty rentowności, przerwy w działalności zakładu (przestój maszyn) lub innych będących tego skutkiem szkód kontrahenta. Każda będąca ich skutkiem szkoda lub pozostałe szkody są nie będą akceptowane.

14. SIŁA WYŻSZA
14.1 Siłą wyższą w rozumieniu niniejszych warunków są zaistniałe okoliczności uniemożliwiające wykonanie umowy dla danej strony i strona ta nie będzie obciążona jej skutkami, jeśli nie ponosi za nie winy ani nie odpowiada za nią według litery prawa, czynności prawnych lub ogólnie rozumianych okoliczności.
Siła wyższa w przypadku dostawcy zawiera w każdym przypadku następujące sytuacje:
strajk pracowników dostawcy, zajęcie zakładu, nie dotrzymanie warunków przez poddostawców dostawcy, kroki podjęte przez władze, które skutkują czasowym lub ciągłym uniemożliwieniem wykonania i każda okoliczność niezależna od woli dostawcy, przez którą nie można w sposób ogólnie rozumiany domagać się od dostawcy wykonania umowy.

14.2 W czasie trwania siły wyższej zobowiązania dostawy i inne zobowiązania dotkniętej tą siłą strony będą zawieszone. Jeśli okres, w którym wykonanie zobowiązań dostawcy nie jest możliwe, trwa ponad 6 miesięcy, obydwie strony są uprawione do rozwiązania umowy bez wstępowania na drogę prawną i bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

14.3 Jeśli dostawca w momencie początku wystąpienia siły wyższej częściowo już wykonał swoje zobowiązania, lub może je częściowo wykonać, jest on uprawniony do częściowego obciążenia kontrahenta za już dostarczone części, ewentualnie części, które mogą być dostarczone.
Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty tej faktury w taki sposób, jakby chodziło o osobną umowę.

15. PRZESUNIĘCIE I ROZWIĄZANIE
15.1 Dostawca jest uprawniony do rozwiązania wszystkich ciążących na nim zobowiązań do momentu, gdy kontrahent spełni wszystkie nieuregulowane w stosunku do dostawcy zobowiązania.

15.2 Każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy za pośrednictwem listu poleconego, jeśli druga strona po pisemnym upomnieniu, w którym został zaproponowany adekwatny termin, nie wywiązała się ze swoich zobowiązań umownych z dostawcą.

15.3 Dostawca jest uprawniony bez ostrzeżenia i konieczności wysyłania powiadomienia do rozwiązania umowy bez udziału sądu za pomocą listu poleconego, jeśli kontrahent wręczy (tymczasowy) wniosek o odroczenie płatności, osoba trzecia lub kontrahent ogłosi upadłość lub kontrahent znajduje się w stanie upadłościowym, złożono urzędowy wniosek o zapłacenie lub ogłoszono braki w płaceniu składek społecznych/ podatków, działalność kontrahenta znajduje się w stanie likwidacji, kontrahent rezygnuje z prowadzenia działalności, znaczna część majątku została skonfiskowana i nie będzie zwolniona w przeciągu 14 dni, lub gdy sytuacja, w jakiej znajduje się kontrahent uważana jest na taką, w której nie może się on wywiązać ze swoich zobowiązań.

15.4 Jeśli kontrahent w momencie rozwiązania umowy na podstawie punktu 15.2 niniejszych warunków już otrzymał świadczenia umowne, rozwiązanie umowy odnosi się tylko do tej części umowy, której kontrahent jeszcze nie wykonał. Kwoty, których dostawca żąda za już wykonane świadczenia stają się w momencie rozwiązania kwotami zaległymi i są do zapłacenia w trybie natychmiastowym.

16. ZASTOSOWANE PRAWO/ WŁAŚCIWY SĄD/ JURYSDYKCJA
16.1 Do niniejszych warunków ogólnych, jak i do wszystkich ofert i umów, do których odnoszą się w całości i lub częściowo, zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie.

16.2 Wszelkie spory wynikające z zawartych z kontrahentami umów, będą rozstrzygane przez sąd zgodnie z wyborem dostawcy przez właściwy sąd w okręgu prawnym ’s-Hertogenbosch lub, jednakże wg wyboru dostawcy, będą podlegały mediacjom. W przypadku mediacji zastosowanie mają przepisy holenderskiego instytutu arbitrażowego (Nederlands Arbitrage Instituut)


17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17.1 Uzgodnienia wynikające z niniejszych warunków mogą mieć miejsce jedynie w formie pisemnej.

17.2 Uzgodnienia ustne dostawcy są jedynie wtedy zobowiązujące, jeśli jest on do nich uprawniony i są pisemnie potwierdzone.

17.3 Jeśli jeden lub większa ilość warunków niniejszych warunków ogólnych straci obowiązującą moc za pośrednictwem właściwego sądu, nie ma to wpływu w całości lub w części na resztę warunków.


17.4 Wszystkie ustalone warunki czyniące dostawcę odpowiedzialnym wygasają, jeśli w ciągu 6 miesięcy po pisemnym upomnieniu i obciążeniu go winą przez kontrahenta nie zostanie wszczęte postępowanie sądowe.


17.5 Niniejsze ogólne warunki zastępują wszystkie dotychczasowe warunki ogólne. Zastosowanie ma zawsze ostatnia, zdeponowana wersja, względnie wersja obowiązująca w momencie oferty, względnie umowa w dostawcą. Warunki te są zdeponowane w Izbie Handlowej w Eindhoven (Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant te Eindhoven) pod numerem 17195500.